کلاس آمار مقدماتی، اقتصاد مهندسی و ریاضی مهندس استاد کلوانی 93/12/23 برگزار نمی گردد جبرانی کلاس در مورخه 29 فروردین 1394 برگزار می شود.
 جبرانی کلاس اقتصاد مهندسی 29 فروردین1394 ساعت 17-13 و جبرانی کلاس ریاضی مهندسی 1394/02/05 ساعت 12-8 برگزار می شود.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

حقوق اساسی 1 و حقوق سازمانهای بین الملل پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ 9:42

کلاس های درسی حقوق اساسی 1 و حقوق سازمانهای بین الملل روز شنبه 93/12/23 استاد قنبری برگزار نمی شود جبرانی آن 29 فروردین 1394 برگزار می گردد.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

اعلام جبرانی دروس تجارت الکترونیک 1 و اقتصاد خرد پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ 9:33

جبرانی درس تجارت الکترونیک 1 (18-14)و اقتصاد خرد(12-8) روز 93/12/21 در روز پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 برگزار می شود.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

اطلاعیه درس فلسفه اخلاق و اخلاق اسلامی دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ 11:40

درس اخلاق اسلامی با استاد بدر الدین به دلیل تغییرات حذف و اضافه فقط در 31 فروردین ساعت 12-8 برگزار میگردد.
درس فلسفه اخلاق با استاد بدر الدین به دلیل تغییرات حذف و اضافه جلسات بعدی اعلام شده از این تاریخ به بعد تشکیل نمی شود و فقط میان ترم گرفته میشود.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

میان ترم مبانی جامعه شناسی کلیه رشته ها یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ 8:52

میان ترم مبانی جامعه شناسی چهارشنبه 20 اسفند از اول کتاب تا فصل 7 به صورت تستی ساعت 11 می باشد.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

کلاس درسی شبكه هاي كامپيوتري (12-8) و آزمايشگاه شبكه(17-13) استاد حمیدی از روز پنجشنبه 21 اسفند به روز شنبه 23 اسفند تغییر نمود.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

ادله اثبات دعوی – از ابتدا کتاب تا صفحه 52 و از صفحه 73 تا صفحه 102 به صورت تشریحی- 93/12/23 ساعت 10 صبح – استاد بابایی منش

حقوق بین الملل خصوصی 1- از ابتدای کتاب تا صفحه 75 تشریحی93/12/23 ساعت 10 صبح – استاد بابایی منش

حقوق بین الملل خصوصی 2: از ابتدا تا مبحث تعارض های متحرک – تشریحی 93/12/23 ساعت 10 صبح – استاد بابایی منش

رویه قضایی از ابتدای کتاب تا صفحه 54 تستی-93/12/23 ساعت 10 صبح – استاد بابایی منش

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

اطلاعیه برای دروس استاد تقوایی شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳ 9:10

کلاس درسی دروس ماليه عمومي (اقتصادبخش عمومي) و توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي پنجشنبه 93/12/21 برگزار نمی گردد. جبرانی این درس در تاریخ 1394/01/20 برگزار می گردد.
میان ترم حقوق بازرگانی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی و مالیه عمومی از روز 21 و 28 اسفند به 20 فروردین ساعت 12 تغییر یافت.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

میان ترم کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳ 8:26

تنها زمان میان ترم کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی به صورت کتبی و عملی در تاریخ 26 اسفند ساعت 9 می باشد. جهت امتحان کتبی فصول 1 تا 4 و جهت امتحان عملی فصول 1-4-5-6 می باشد.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

میان ترم حقوق تطبیقی سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ 10:26

میان ترم حقوق تطبیقی 93/12/19 ساعت 15 تا صفحه 119 به صورت تستی می باشد.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |